بهین جامه: تولیدی تیشرت تبلیغاتی و پرسنلی و بوتیکی

دسته: تیشرت کار

تیشرت‌ کار یکی از مواردی است که در محیط‌های کاری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. تی شرت‌ کار معمولاً به منظور ارتقای عکس و شناسنامه شرکت یا تیم استفاده می‌شوند.